Домоуправител и касиер

Професионален домоуправител

Контрол и изпълнение на решенията, приети и влезли в законна сила от общото събрание, чл.23, ал.1, т.1 ЗУЕС;

Изготвяне на Правилник на вътрешния ред в етажната собственост и организиране на процедура по одобрението му от Общото събрание.

Представителство пред общински органи, ЮЛ и ФЛ на собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост;

Съхранение и водене на книгата на етажните собственици;

Снабдяване и представяне на оферти на различни юридически или физически лица, извършващи услуги, касаещи поддръжката и ремонта на общите части на сградата, за гласуване на общо събрание;

Осъществява контакт с неизправните длъжници и способства за събиране на вземанията на етажната собственост;

В случай на натрупани дължими суми от съсед към касата на входа, след влязло в законна сила решение на Общото събрание на етажните собственици, домоуправителят извършва необходимите действия по събиране на вземането към етажната собственост;

Проверка и поддръжка по техническата част на входа – осветление, врати, дограми, домофонна уредба, асансьор, фасада;

Изготвяне и изпълнение на бюджета на етажната собственост;

Касиер на етажна собственост

Ежемесечено събиране на задълженията към етажната собственост от собственици, ползватели и наематели, посредством лично посещение на касиера във входа веднъж месечно на определена от Общото събрание на живущите дата и депозиране на сумата по банковата сметка на етажната собственост;

Съхраняване на събраните средства за фонд „Ремонт и обновяване”;

Ежемесечно заплащане в срок на разходите на етажната собственост;

Отчет пред етажната собственост за направените разходи;